ПРОЕКТ по програма ПРСР 2014-2020 , съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

"Модернизиране на земеделското стопанство на „Оранжерии Гимел ІІ” ЕООД, чрез закупуване и монтаж на мъглообразуваща система (система за охлаждане) на 60 дка оранжерийни площи и закупуване на машини и оборудване за подобряване на процеса по производство и заготовка на оранжерийна продукция"

Мярка 4: "Инвестиции в материални активи"

Подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства"

Бенефициент: Оранжерии Гимел ІІ ЕООД

Инвестиционният проект по модернизиране на земеделското стопанство на “Оранжерии Гимел ІІ” ЕООД обхваща няколко основни направления:
- Закупуване, доставка и монтаж на мъглообразуваща система на 60 оранжерийни блокове /1-ви и 2-ри блок/, която система на практика представлява система за охлаждане и подсигуряване на по-благоприятни условия за вегетация на растенията през летния период.
- Закупуване на машини и оборудване за оптимизиране на производствения процес на дружеството в т.ч.:
- тороразпръсквачка за оборски тор
- тороразпръсквачка за гранулирана тор
- щипка за растителни отпадъци
- мобилна пръскачка за оранжерия – 2 бр.
- Закупуване на топлообменник за поливната вода в Котелно 1, с цел подсигуряване на оптимална температура и условия за при отглеждането на растенията. В тази си част инвестицията касае единствено подсигуряване на необходимата температура на поливната вода, а не изграждане на система за поливане.
- Закупуване на съвременни отоплителни помпи в Котелно 2 - 2 броя и по една помпа за всеки от парните котли в двете котелни /2 броя/, с цел намаляване на топлинните загуби и постигане на по-прецизно топлоотдаване към оранжерийните блокове.
- Закупуване на транспалетни колички за цех „Манипулационен” – 3 броя.

Основният резултат от реализацията на проекта ще бъде модернизиране на съществуващата производствена и материално – техническа база на дружеството. Като непосредствен ефект от това, „Оранжерии Гимел ІІ” ЕООД ще:
- подобри условията за отглеждане на летни култури в оранжерийните блокове и удължи периода на вегетация чрез подсигуряване на охлаждане;
- оптимизира производствения процес на дружеството и намаляване на ръчния труд при определени дейности по отглеждането на оранжерийни зеленчуци;
- намаляване на топлинните загуби и постигане на по-прецизно топлоотдаване към оранжерийните блокове;
- подобряване на работната среда на работниците в оранжерийния блок, особено през летния сезон.
- подобряване на производителността на труда в цех Манипулационен.

Comments are closed.