ПРОЕКТ по програма ПРСР 2014-2020, съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОРАНЖЕРИЕН КОМПЛЕКС В ГР. ЛЕВСКИ, ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”

Мярка 4: "Инвестиции в материални активи"

Подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства"

Бенефициент: Оранжерии Гимел ІІ ЕООД

Comments are closed.