Описание на инвестиционен проект – „Оранжерии Гимел” АД

ОПИСАНИЕ на инвестиционен проект във връзка с издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда от РИОСВ гр.Пазарджик

Инвеститор: „Оранжерии Гимел” АД, ЕИК 175479761

Адрес: гр.София, р-н Кремиковци, кв.Враждебна, ул. „2-ра”, №26А

Инвестиционният проект, за който “Оранжерии Гимел” АД кандидатства за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Мярка 4:         "Инвестиции в материални активи"

Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"

Проект:           „Модернизиране и повишаване на ефективността на съществуващите поливни и климатични инсталации в оранжерийните блокове на дружеството, находящи се в общ.Пазарджик

Инвестиционният проект по Модернизиране и повишаване на ефективността на съществуващите поливни и климатични инсталации в оранжерийните блокове на дружеството, находящи се в общ.Пазарджик, обхваща няколко основни направления:

  • закупуване, доставка и монтаж на модерни, енергоспестяващи помпи за поливните сондажи на двата оранжерийно обекта;
  • подмяна на старите метални централните водоснабдителни тръбопроводи с нови полиетиленови;
  • модернизиране на помпените станции, обслужващи поливните и климатични системи в оранжерийните блокове, чрез закупуване и монтаж на нови, отново енергоспестяващи и високоетективни помпени възли с честотно управление;
  • изграждане на нови и модерни и напълно автоматизирани системи за капково напояване и дъждуване, които да заместят ръчното поливане извършвано от оранжерийните работнички, които системи ще доведат до намаляване на разхода за персонал, времето за поливане, количеството на използваната вода и не на последно място създаване на идентични условия за вегетация на растенията в рамките на целия оранжериен блок;
  • изграждане на мъглуваща система за поддържане на благоприятни климатични условия в оранжерийните блокове през летните месеци.

Всички предвидени дейности, описани по- горе ще бъдат извършени с цел оптимизация и намаляване разходите за вода, ел. енергия и работна сила и едновременно с това постигане дори на по- добри резултати от съответните дейности.

Гр.Пазарджик

09.09.2016г.

Подпис:

Марин Генуров

Изпълнителен Директор

Comments are closed.