Разширение и преустройство в когенерационен режим на ЕЦ до 1000 кВт, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни субстанции и монтаж на съответните площадкови мрежи и съоръжения

Информация за инвестиционно намерение на „Оранжерии Гимел” АД

Във връзка с чл.4, ал.9 от Наредбата за ОВОС, публикуваме информация за следното инвестиционно предложение на „Оранжерии Гимел” АД:

„Разширение и преустройство в когенерационен режим на ЕЦ до 1000 кВт, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни субстанции и монтаж на съответните площадкови мрежи и съоръжения“, в собствен обект обособен като Обект „Оранжерии 500 дка“.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение

Информация за контакт с Възложителя:
„Оранжерии Гимел” АД
Административна сграда в Оранжериен комплекс 500 дка, находящ се в землището на с.Мокрище, обл. Пазарджик.

Лице за контакт:
Марин Петков Генуров – Изпълнителен директор
GSM: 0888 300 844